ลงทะเบียน

รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก และใหญ่ และตัวเลข ตั้งแต่ 6 ตัวขึ้นไป
หากไม่มี Line ID ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์แทน